Angrerett

Dersom du ønsker å angre ditt kjøp hos Service Kompaniet AS (angrerett)

Det er Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven av 1. desember 2000 Nr. 105) som gjelder ved kjøp hos Service Kompaniet AS.

Forbruker (privatpersoner) kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og angrerettskjema er mottatt.

Dersom selger ikke oppfyller opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjemaet senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder. Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldinger, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig (e-post).

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger seg å tilbakeføre kostnaden for varen som er belastet forbruker. Selger (Teltutstyr.no - Bleken Data AS) skal da ha tilbake varen. Returkostnader må imidlertid forbruker selv dekke, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Varen returneres i salgbar stand (unntaket er om varen var skadet ved levering, også kalt transportskade), sammen med leveringsdokumentene du mottok med varen.

Angrefristens utgangspunkt
Opplysninger i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskrevet måte når kravene i §9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§9 og 7 nedenfor.

§9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse. I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbruker råder over:
a) Opplysningene som nevnt i §7 første ledd bokstav a-f
b) Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
c) Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) Bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene snarest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøper, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere

§7. Opplysninger før avtaleinngåelsen. Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbruker har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) Varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusiv alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
c) Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
e) Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

Skjema for angrerett finner du her.: http://webshop.servicekompaniet.no/others/Angrerettskjema.pdf